"Dolomites" Print by Álvaro Fernández-Oliva

€130,00